Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 września 2011

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym


Wrocław, 10.10.2000 r.

Urząd Skarbowy
Dział Egzekucyjny
we Wrocławiu


Zobowiązanego: Jan Nowak
    ul. Nowacka 1
                           56-555 WrocławZarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut względem braku wymagalności egzekwowanego obowiązku. Zobowiązany złożył wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji 123/00 z 10 lipca 2000 r. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karno-skarbowego.

Uzasadnienie


Urząd Celny we Wrocławiu 10.07.2000 r. wydał decyzję w sprawie wymiaru należności celnych innych niż zadeklarowane przy wwozie na polski obszar celny.
Decyzję doręczono mi w sposób zastępczy, w konsekwencji czego 10.08.2000 r. wysłano mi upomnienie, stosownie do treści art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W imieniu mego mocodawcy 10.08.2000 r. złożyłem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dopełniając przy tym tejże czynności. Równocześnie złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karno-skarbowego.
Oba wnioski, jak i odwołanie, nie zostały dotychczas rozpoznane, co w myśl art. 35 § l k.p.a. winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - art. 35 § 3 k. p. a.
Wobec powyższego, egzekucja jest na obecnym etapie niedopuszczalna, albowiem brak wymagalności egzekwowanego obowiązku.

Jan Nowak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz